Pagrindinis

ATMINTINĖ Dėl ugdymo organizavimo tvarkos nuo 2020 metų rugsėjo 1 d.

El. paštas Spausdinti PDF

                      1. Vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos organizuojamos toje pačioje patalpoje: pradinukams savo klasėse, 5a, 5b, 6b klasėms lietuvių kalbos, 6a klasei etikos, 7b klasei fizikos, 7a anglų kalbos, 8, 9 klasei matematikos, 10 klasei tikybos kabinetuose. (Dalykų mokytojai atvyksta į klasei priskirtą patalpą);

                      2. Chemijos, biologijos, informacinių technologijų, muzikos, dailės, fizinio ugdymo, technologijų, šokio pamokos vyksta specializuotose patalpose, kurios dezinfekuojamos ir vėdinamos po kiekvienos pamokos.

                      3. Mokiniai atskiriami vieni nuo kitų pagal amžiaus grupes: a) Pradinių klasių mokiniai I- ame aukšte pagal atskirai sudarytą darbo režimą; b) 5,6,7a klasių mokiniai II-ame aukšte esančiuose kabinetuose, c) 7a, 8, 9,10 klasių mokiniai  III-ame aukšte esančiuose kabinetuose.

                      4. Mokiniams į mokyklą rekomenduojama atvykti ne anksčiau kaip 10 minučių prieš pamokų pradžią. Mokiniai, neturintys galimybės atvykti vėliau, iš budinčiosios paėmę jiems priskirtos klasės raktą gali laukti pamokos klasėje arba koridoriuje prie savo klasės.

                      5. Pertraukų metu mokiniai pagal atskirą grafiką ilsisi koridoriuose, esančiuose prie klasių, arba lauke. Klasės tuo metu bus vėdinamos, dezinfekuojamos.

                      6. Jaunesnėms ir vyresnėms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai į mokyklą ir išėjimai iš jos:

                      a) 2a, 2b, 3a klasių mokiniai eina per įėjimą, esantį mokyklos kiemelio pusėje.

                      b) 1a,1b,4, 5-10 klasių mokiniai eina per paradinį įėjimą, esantį mokyklos gatvės pusėje.

                      c) 3b klasės mokiniai eina per įėjimą, esantį mokyklos kiemelio pusėje prie sporto salės.

                      7. Mokinių maitinimas mokyklos valgykloje vyks tokia tvarka:

                      a) Pradinių klasių mokiniai valgo nuo 9.25 val. iki 10.30 val. pagal sudarytą grafiką

                      b) 5- 10 klasių mokiniai valgo nuo (10.40-13.00) pagal sudarytą grafiką prie atskirų kiekvienai klasei skirtų stalų. Vaikai, kurie atneša maistą iš namų gali valgyti klabinete arba valgykloje jų klasei skirtu laiku.

                      c) PASTABA: į parduotuvę „Žibutę“ ar kavinukę „Žariją“ mokiniams rekomenduojama eiti tik per ilgąsias pertraukas.

                      8. Nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones būtina dėvėti :

                      a) Mokyklos darbuotojams, tarp jų ir pedagogams, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, bibliotekoje ir pan.)

                      b) Pedagogams klasėje, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių

                      c) Pilnamečiams tretiesiems asmenims ( tėvams, globėjams, rūpintojams) klasės renginiuose, kitose uždarose mokyklos erdvėse.

                      d) Mokiniams pertraukų metu (uždarose erdvėse kai nėra galimybės užtikrinti saugaus atstumo). Jei mokinys pertraukos metu būna savoje klasėje jam kaukės dėvėti nebūtina.

                      9. Tėvai, globėjai, rūpintojai su mokyklos administracija, pedagogais bendrauja telefonu, per eduka, Teams, ar el. paštu. Jei būtina atvykti į mokyklą, laikosi visų higienos taisyklių ir reikalavimų: dėvi kaukę, dezinfekuoja rankas, laikosi atstumų.

                      10. Mokinių pavėžėjimas į mokyklą ir iš mokyklos bus vykdomas pagal nusistovėjusią tvarką. PASTABA: Jei autobuse važiuos daugiau vaikų ir nebus galima išlaikyti 1 metro atstumą - reikės dėvėti burną ir nosį dengiančią apsaugos priemonę.

                      11. Mokinių asmeninės spintelės perkeliamos į rūsyje esančią  erdvę prie valgyklos.

                      12. Draudžiama į mokyklą atvykti mokiniams ir kitiems asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

                      13. Mokykloje privaloma laikytis asmens higienos taisyklių (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir pan.)

                      14. Tvarkos klasėje užtikrinimas ir budėjimas:

                      5-10 kl. mokytojai pertraukų metu, jei tos klasės mokiniams turi būti pertrauka klasėje, užtikrina saugumą klasėje, kartu pro atvertas duris stebi, kas vysta koridoriuje.

                      Koridoriuose įrengtos papildomos stebėjimo kameros mokinių saugumui užtikrinti.

Į tualetą mokiniai po vieną išleidžiami per pamokas. Taip pat tualetu mokiniai gali naudotis tų pertraukų, kurių metu būna koridoriuje (lauke), metu.

 

                      15. Darbo organizavimas specializuotuose kabinetuose:

 

                      Mokytojai, dirbantys specializuotuose kabinetuose, mokinius po pirmo skambučio pasiima iš konkrečiai klasei skirto kabineto.

 

                      Fiziniam ugdymui ir choreografijai mergaitės persirengia persirengimo kambariuose, berniukai – savo klasėje. Persirengę mokiniai savarankiškai keliauja į sporto (aktų) salę ar stadioną. Kabinetą užrakina ir raktą budinčiajai atiduoda klasės seniūnas.

 

                      16. Mokinių srautų judėjimas:

 

                      Mokinių srautų judėjimas koridoriuose ir laiptinėse vyksta dešine puse.

                      Judėjimo kryptys žymimos ant grindų esančiomis rodyklėmis.

 

                      17. Skaitytojų aptarnavimas mokyklos bibliotekoje:

                      Siekiant išventgti skirtingų klasių kontaktų, skaitytojai bus aptarnaujami pagal atskirai sudarytą grafiką. Darbuotoja ir skaitytojas dėvi apsaugines veido kaukes. Patalpos reguliariai vedinamos ir dezinfekuojamos.


ATMINTINĖ Dėl ugdymo organizavimo tvarkos nuo 2020 metų rugsėjo 1 d. docx