Pagrindinis -> Apie mokyklą -> Pagrindinė mokyklos informacija

Pagrindinė mokyklos informacija

1. Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla (toliau - Mokykla):

1.1.mokyklos oficialus pavadinimas - Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla;

1.2. trumpasis Mokyklos pavadinimas  - „Atžalyno“ pagrindinė mokykla.

2. Mokykla pradėta statyti 1961 m. kovo mėnesį, o 1962 m . rugsėjo 1 d. nuskambėjo pirmasis skambutis.

3. Mokyklos teisinė forma -  biudžetinė įstaiga.

4. Mokyklos priklausomybė - Biržų rajono savivaldybės mokykla.

5. Mokyklos savininkė - Biržų rajono savivaldybė.

6. Mokyklos buveinė: Sąjungos g. 15, LT- 41133 Biržai.

7. Mokyklos grupė - bendrojo ugdymo mokykla.

8. Mokyklos tipas - pagrindinė mokykla.

9. Mokyklos pagrindinė paskirtis - bendrosios paskirties mokykla.

10. Mokymo kalba - lietuvių.

11. Mokymosi  formos - grupinio mokymosi forma, pavienio mokymosi forma.

12. Mokykla vykdo pradinio, pagrindinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas.

13 . Mokykla yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir Mokyklos pavadinimu,  atsiskaitomąją  ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką,  savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos  įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijo įsakymais, kitais teisės aktais ir Mokyklos nuostatais.