Pagrindinis -> Apie mokyklą -> Pagrindinė mokyklos informacija

Pagrindinė mokyklos informacija

                    1. Mokyklos oficialus pavadinimas – Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla. Trumpasis pavadinimas – „Atžalyno“ pagrindinė mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190545695.

                      2. Mokykla įsteigta 1961 m. rugsėjo 1 d.

                      3. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

                      4. Mokyklos priklausomybė – Biržų rajono savivaldybės mokykla.

                      5. Mokyklos savininkė – Biržų rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

                 6. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Biržų rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba), kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.

                      7. Mokyklos buveinės adresas Sąjungos g. 15, LT-41133 Biržai.

                      8. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

                      9. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.

                      10. Mokyklos pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla.

                      11. Mokymo kalba – lietuvių kalba.

                      12. Mokymosi formos – grupinio mokymosi forma, pavienio mokymosi forma.

                      13. Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, nuotolinis (teisės aktų nustatyta tvarka).

                      14. Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa.

                      15. Mokykla išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka:

                      15.1. pradinio išsilavinimo pažymėjimą;

       15.2. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą;

                      15.3. pažymėjimą;

                      15.4. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

                      15.5. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą;

                      15.6. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą.

                      16. Mokykla turi skyrius:

                      16.1. Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pabiržės  pagrindinio ugdymo skyrius (toliau – Pabiržės skyrius), trumpasis pavadinimas – Pabiržės pagrindinio ugdymo skyrius, kuriame gali būti vykdomos: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo , neformaliojo vaikų švietimo programos;

                      16.1.1. įsteigimo data – 1923 m. rugsėjo 1 d.

                      16.1.2. buveinės adresas Likėnų g. 10 , Pabiržės mstl., LT-41382 Biržų r. sav.;

                      16.1.3. mokymo kalba – lietuvių kalba;

                      16.1.4. mokymo formos – grupinio mokymosi forma, pavienio mokymosi forma;

                      16.1.5. mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, nuotolinis (teisės aktų nustatyta tvarka);

                      16.1.6. mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Pabiržės skyriaus mokiniams išduoda Mokykla:

                      16.1.6.1. pradinio išsilavinimo pažymėjimą;

       16.1.6.2. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą;

                      16.1.6..3. pažymėjimą;

                      16.1.6.4. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

                      16.1.6.5. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

                      16.1.6.6. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą;

                      16.2. Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pačeriaukštės Petro Poškaus  pagrindinio ugdymo skyrius (toliau – Pačeriaukštės Petro Poškaus skyrius), trumpasis pavadinimas – Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinio ugdymo skyrius, kuriame gali būti vykdomos ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo programa, neformaliojo vaikų švietimo programa;

                      16.2.1.  įsteigimo data – 1987 m. rugsėjo 1 d.

                      16.2.2. buveinės adresas Mokyklos g. 3, Pačeriaukštės I k., Pačeriaukštės sen., LT-41416 Biržų r. sav.;

                      16.2.3. mokymo kalba – lietuvių kalba;

                      16.2.4. mokymo formos - grupinio mokymosi forma, pavienio mokymosi forma;

                      16.2.5. mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, nuotolinis (teisės aktų nustatyta tvarka);

                      16.2.6. mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Pačeriaukštės Petro Poškaus  skyriaus mokiniams išduoda Mokykla:

                      16.2.6.1. pradinio išsilavinimo pažymėjimą;

       16.2.6.2. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą;

                      16.2.6..3. pažymėjimą;

                      16.2.6.4. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

                      16.2.6.5. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą;

                      16.2.6.6. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą;

17. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir Mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veikla grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

18. Mokykla turi paramos gavėjo statusą.